Bilgi Toplumu Hizmetleri

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiş, bu konu ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

BÖLÜM I Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2015 yılından itibaren bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek üzere "Yatırımcı İlişkileri" departmanını kuracaktır. Bu departmanın amacı, Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile mevcut ve potansiyel yatırımcıları arasında düzenli, zamanında ve doğru bilgilendirmeye dayanan bir köprü kurmaktır. Bölüm, 2015 yılı içinde yatırımcılardan gelecek telefon, mektup, e-postayı cevaplayacak, bu departmanın iletişim bilgileri şirket dokümanlarında ve web sitesinde açıklanacaktır. Bu tarihe kadar, pay sahiplerinden gelen talepler Finans ve Yönetim Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı, Bülent Sincan tarafından yanıtlanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen talepler, şirket mesai saatleri içinde telefon ve e-posta ile cevaplanmaktadır. Pay sahipliği kullanımı ile ilgili değişiklikler hem basın hem de elektronik ortamda, TTK mevzuatı çerçevesinde yayımlanmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme yoktur, 2013 dönemi içinde özel denetçi atanması talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2013 yıllı faaliyet dönemi içinde 1 olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup, bu genel kurullarla ilgili bilgiler TTK mevzuatı doğrultusunda 2014'den itibaren web sitesi üzerinden kamuya iletilecektir. Nama yazılı pay sahiplerine pay defterine kayıt için özel bir süre öngörülmemiş olup, Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümlerine uyulmuştur. Genel kurul öncesi şirket faaliyet raporu şirket merkezinde pay sahiplerine sunulmuştur. Pay sahipleri genel kurulda soru sorma haklarını mevzuat doğrultusunda kullanabilir olmalarına rağmen herhangi bir soru sorulmamıştır. Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla şirket merkezi seçilmiş, genel kurul ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında yayın yapan bir gazete ve İMKB bülteni aracılığı ile yayımlanmıştır. Genel kurul, 0 civarı bir toplantı nisabıyla toplanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket hisseleri (A) grubu hisse senetlerinin veya (B) Grubu hissedarları olarak bölünmemiştir. Çoğunluk hissedarları, tüm Yönetim Kurulu üyelerini belirleme hakkına sahiptir. Bu oylama yönerimi olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında da geçerlidir. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan şirket yoktur. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. kâr dağıtımını TTK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şimdiye dek yapılan kâr dağıtımları yasal süre içinde tamamlanmıştır. Ancak, 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşen Esenyurt Menteşe Fabrikası yangını ve 2014 yılında yapılacak yeni yatırımlar, Çerkezköy'de satın alınan yeni fabrikaya taşınmak da gözönünde bulundurularak, artacak olan üretim kapasitesine paralel işletme sermayesi ihtiyacı öngörüsü ile 2014 yılında oluşacak kardan da 2015 yılı içerisinde gayri nakdi kar payı dağıtmayı hedeflemektedir.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulduğu tarihten bu yana şirket faaliyetleri ve finansal yapısı hakkında hissedarlarının aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Şirket bilgilendirme politikası, şeffaflık ve doğruluk üzerine inşa edilmiştir. Buna göre; Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ve potansiyel yatırımcılarının ve tüm kamuoyunun şirket hakkında aydınlatılması hedeflenir. TTK mevzuatı çerçevesinde mali tablolar kamuoyu ile zamanında paylaşılır. Şirketin finansal durumunu direkt veya dolaylı olarak etkileyecek tüm görüşmeler, sonuçlanan anlaşmalar vb. ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarının, web sitesi aracığıyla yayınlanarak, daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla, konu hakkında hazırlanan basın bültenleri de kamuoyuna duyurulur. TTK mevzuatında belirtilen bilgilerin yanı sıra Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yeni ürünleri ve hizmetleri, şirket bünyesinde meydana gelen ve kamuoyunu ilgilendiren durumlar, yeni gelişmeler, şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi, hedefler gibi konularda TTK mevzuatı doğrultusunda kamuoyuna açıklamalar yapılır. Kamuoyunun Samet hakkında bilgilendirilmesinde; basın bültenleri, basın toplantıları, şirket sözcüleri olan Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdür'ün yazılı ve görsel medyaya verdikleri özel haber ve röportajlar, basın gezileri, basın mensupları ile sözlü görüşmeler gibi yöntemler izlenmektedir. Samet'in bilgilendirme politikası, şirketin kurulduğu günden bu yana iletişim danışmanı şirket, reklam ve halkla ilişkiler departmanı tarafından koordineli bir çalışma ile yürütülmektedir. Organizasyonun bütününde, kamuoyuna açıklama yapılacak konularla ilgili, yönetim ve departmanlardan gelen bilgi akışının düzenlenmesi, tek elde toplanması için Finans ve Yönetim Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Bülent Sincan ile beraber Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Pınar Uçkan görevlendirilmiştir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Samet, TTK gereği Özel Durum Açıklamalarını 2014 yılından itibaren yayımlayacaktır.Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılacaktır.

10. Şirket Internet Sitesi ve İçeriği

Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. resmi web sitesi www.samet.com.tr Türkçe,İngilizce,Almanca, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca, Çince ve Rusça dillerinde yayımlanmakta ve içeriği şirket tarafından periyodik olarak güncellenmektedir. Internet sitesinde mali tablolar,ticari bilgiler, faaliyet raporu, denetim raporu, ana sözleşme, finansal bilgiler, genel kurul gündemleri, hazirun cetvelleri, kurumsal yönetim uyum beyanı, özel durum açıklamaları, toplantı tutanakları yer alacaktır. TTK uyarınca yayınlanması gerekli tüm bilgiler, bu adresten yayınlanacaktır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Gerekli görüldüğü hallerde elimizdeki mevcut bilgiler kamuyla paylaşılır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Tüm şirket çalışanları, zaman zaman teknoloji, üretim, yeni ürün, finans gibi alanlarda kendi çalıştıkları departmanın gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. Buna bağlı özel durum gerektiren bilgiler TTK mevzuatı çerçevesinde şirket yönetimince duyurulmaktadır.

BÖLÜM III Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Yönetime katılım Yönetim Kurulu'na seçilim gerektirmekle birlikte, çalışanların yönetime katılımı çeşitli iş süreçleri ile özendirilmektedir. Her ay düzenlenmekte olan yönetim takımı çalışmaları, her hafta düzenlenen icra toplantıları gibi aktiviteler Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hedeflerinin tabana yayılmasında önem arz etmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

SAMET, Türkiye'de lider, dünyada mobilya aksesuar üretim, satış alanında altıncı sırada yer alan bir marka olarak tüm kurumsal yönetim sürecine "global bir marka olma" bakış açısıyla yönetmektedir. Bu kapsamda, marka/firma olarak, tüm proseslerin merkezinde yer alan öncelikler şu şekilde özetlenebilir: Müşteri merkezli yönetim / Koşulsuz müşteri memnuniyeti: Dünya çapında bir başarıya dönüştürdüğümüz gücümüzü, önceliklerimize uygun olarak belirlediğimiz ve sıkı sıkıya bağlandığımız ilkelerimizden almaktayız. Çalışanlarımızın gelişimi (eğitimi), tüm çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanmasının anahtar faktörü olarak, firmamızda benimsenmektedir. En önemli dayanağımız ve kaynağımızın "insan" olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmadan, firma içerisinde tüm birimlerce benimsenmiş koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi, müşteri ihtiyaç/taleplerine esnek bir yönetim yapısıyla hızlı ve etkin çözüm bulabilmeye dayanmaktadır. 41 yıllık SAMET mucizesi, her noktada gösterdiğimiz yüksek performansın ve kalite anlayışının ürünü olarak ortaya çıkmış ve halihazırda süregelmektedir. SAMET, bugünü yaşarken geleceği düşünüp planlayan, tam bir ekip çalışması gerçekleştiren insan kaynağına sahip olmanın ayrıcalığını yaşayan çok değerli markalardan biridir. Tüm SAMET çalışanları, bir "dünya markası" olma prensibini benimsemiş ve sorumlu olduğu tüm alanlarda bu prensibi esas kabul etmiştir. SAMET, çalışanlarına global bir marka vizyonu ve misyonu çerçevesinde, kendi sektöründe uluslararası bir marka olarak; uzmanlaşma, kariyer sahibi olma ve çalışmaların ödüllendirilmesi fırsatlarını sunmaktadır. Uluslararası arenada, bu başarıyı kalıcı olarak sahiplenmek ve yönetmenin çalışanları ile birlikte gerçekleşeceğine inanan bir marka olarak SAMET'in insan kaynaklarını geliştirme felsefesi şu şekilde ifade edilebilir: "Her kademedeki insan kaynağımızı kendimiz yetiştireceğiz" Bu felsefeye uygun olarak SAMET, çalışanlarını eğitmek ve geliştirmek amacıyla, eğitim ve geliştirme çalışmalarını kendi bünyesinde ve uluslararası Kabul görmüş eğitim kurumları aracılığıyla yürütmektedir. SAMET Eğitim Sistemi, sektörün kendine özgü koşulları dikkate alınarak, işgücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Çalışanlar ile ilişkiler, Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yürütülmektedir. Yıl içinde departmana ayrımcılık konusunda bir şikâyet gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

ISO 9001:2000 kalite belgesi altında üretim yapan Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm iş süreçlerinde müşteri odaklı olarak çalışır. Siparişin alınmasından üretimine, tesliminden satış sonrası servise kadar tüm süreçlerde müşteri memnuniyeti esas alınmıştır. Her ürün, tüm kimlik bilgilerinin yer aldığı kartlarla takip edilir. Tamir ve bakım servisi, iade politikası, siparişlerin müşterinin istediği termine uygun olarak en yüksek kalitede yerine getirilmesi, özel müşteri siparişlerinin yerine getirilmesi ve uygulanan CRM politikaları müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik uygulamalardır. Ayrıca Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2013 yılı içerisinde Çerkezköy'de satın aldığı yeni fabrika ile üretim kapasitesini arttıracak; kuruluş ve açılışını yaptığı Almanya/Bad Oeynhausen ve Rusya/Moskova şirketleri ile, müşterilerle olan ilişkilerini sürekli güncel tutmakta ve geliştirmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Samet, kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye önem vermiştir. Bu amaçla, çeşitli faaliyetlerde sponsorluklar üstlenmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki kanunlar çerçevesinde oluşturmuş olduğu sistem doğrultusunda faaliyet gösteren SAMET, aynı zamanda OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi)ve TS EN ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi) standartlarına uygun olarak TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından her sene denetlenmekte ve belgelendirilmektedir. Şirket kendi oluşturduğu Çevre Politikası ve TS EN ISO 14001 Sistemi dahilinde, duyarlı bir şekilde, yer aldığı sektörün çevre ile ilgili uyması gereken normlarına sadık üretim yapmaktadır. Dönem içinde çevreye verilmiş zarardan dolayı şirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır. Bunların yanında, Samet ISO 9001:2000 Kalite Sistemi sertifikasına sahiptir ve tüm üretim aşamalarını sektörünün gerektirdiği yerli ve yabancı kalite standartlarına uygun şekilde yürütmektedir.

BÖLÜM IV Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Saldıray Kızıltan - İcracı üye – Genel Müdür Ufuk Kızıltan- İcracı üye Umut Kızıltan - İcracı üye Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının icracı olması, şirket faaliyetinin kapsamı ve yapılanmasının niteliği nedeniyledir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu seçimlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilmeye çalışılmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler ilgili TTK Kanunu kapsamında yer alan niteliklere uygundur. Bu kriterlere esas sözleşmede gönderim yapılmış, ancak detaylı olarak belirtilmemiştir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Samet'in misyonu, vizyonu, hedefleri ve etik değerleri kurumsal kimlik dosyasına eklenerek ve şirket web sitesinde kamuoyuna sunulmuştur. Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından hazırlanan stratejik hedeflerin oluşturulmasına katılmakta ve onaylamaktadır. Faaliyetler aylık, 3 aylık, 6 aylık , 9 aylık ve yıllık olarak değerlendirilmektedir. 2014 yılı stratejik hedefleri oluşturulmuş olup, satış-pazarlama ve üretim hedefleri gözden geçirilmiştir. Hedeflerin yayılımı çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki 5 yıllık stratejik planlama çalışmaları yapılmıştır. Bütün bölümler için finansal, müşteri, süreç ve öğrenme gelişme hedeflerinin indikatörleri oluşturularak 2013 yılı gerçekleşen durum belirlenmiş, 2014 yılı öngörüsü yapılmıştır.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermekte ve Finans ve Yönetim Sistemleri Ana Bölümü tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. Şirket iç kontrol mekanizması ise 2014 yılı içerisinde kurulacak İç Denetim Komitesi ve İç Denetim Departmanınca yürütülecektir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, şirket ana sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Dönem içinde 17 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup toplantı gündemleri önceden belirlenmektedir. Yapılan toplantılara fiilen katılım sağlanmış, tüm Yönetim Kurulu kararları oybirliğiyle alınmış, Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerince belirtilen ve karar zaptına geçirilmiş soru olmamıştır. Olağan Yönetim Kurulu toplantılarının tarihleri önceden belirlenmektedir. Yönetim Kurulu sekretaryası mevcuttur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı konusunda Türk Ticaret Kanunu mevzuatı uygulanmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket ve çalışanlar için, sorumluluklarını içeren etik kurallar oluşturulmuş, belirlenen bu etik kurallar Personel Yönetmeliğ'inde tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim'le ilgili çalışmalar 2013 yılında başlatılmıştır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Denetim Komitesi 2014 yılı içinde kurulacaktır. 2015 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması hedeflenmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette performansa dayalı ücret politikası uygulanmaktadır. Faaliyet dönemi içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır.
Devamı için lütfen
TIKLAYINIZ

Önemli Duyurular

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 171.Maddesi Gereğince Şirket Ortaklarının Bölünme İşlemini İnceleme Hakkına Dair İlan
Yayın Tarihi: 2020-09-23

Yönetim Kurulu

İcra Kurulu

Yönetim Kurulu Kararları

Ticaret Sicil Gazeteleri

Genel Kurul Tutanakları

Özel Durum Açıklamaları

Faaliyet Raporları

Mali Tablolar