Ziyaretçi Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İŞYERİ VE WEB-SİTESİ ZİYARETÇİLERİ
AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır.
 
Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından işyerlerimizi veya web sitelerimizi (www.samet.com.tr , https://mastersclub.samet.com.tr , https://partners.samet.com.tr, www.sametkazandiriyor.com ) ziyaretleriniz sırasında hangi tür kişisel verilerinizin toplandığı, işlendiği, hangi hukuka uygunluk sebeplerine dayanıldığı ve kişisel verilerin kimlere aktarılabileceği konusunda sizi aydınlatmayı amaçlar.
 
Hangi Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
 
Ziyaretleriniz esnasında işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz sıklıkla şunlardır:
 1. Ad, Soyadı, T.C. Kimlik ve ilgili ziyaretçilerimiz için Pasaport Numarası bilgileri (kimlik verisi),
 2. E-posta adresi, cep telefonu, firma ve unvan bilgileri (iletişim verisi),
 3. İşyerine giriş-çıkış kayıtları, kamera kayıtları (fiziksel mekân güvenliği verisi),
 4. Varsa araç plaka bilgileri,
 5. İşlem güvenliği verileri (çerezler ve piksel etiketler vasıtasıyla IP, log kayıtları, web sitesi ziyaret sıklığı ve web sitesinde geçirilen ortalama süre).
 
Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
 
Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi genellikle:
 1. Ziyaretleriniz sırasında sizin, çalışanlarımızın ve işyerinde bulunan diğer üçüncü kişilerin güvenliğinin tesis edilmesi amacıyla işyerinin izlenmesi ve ziyaretçi giriş-çıkış kayıtlarının oluşturulması,
 2. Ziyaret nedeninize bağlı olarak (iş amaçlı toplantı, denetim, eğitim gibi), ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve gereken hallerde sizinle iletişime geçebilmek için iletişim bilgilerinizin tutulması,
 3. Gereken hallerde güvenlik amaçlı idari ve teknik tedbirlerin alınabilmesi,
 4. Web sitesi ziyaretçilerinin web sitesi yönetimi ve kodlama, çevrimiçi ziyaret ve giriş takiplerinin yapılabilmesi,
 5. Bu suretle, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 6. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda kamu görevlerine bilgi verilebilmesi,
 7. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak belirli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir.
 
Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz Nelerdir?
 
Kişisel verileriniz yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda ya da çevrimiçi olarak işyerlerimizi veya web sitelerimizi ziyaretleriniz esnasında tarafınızdan toplanmaktadır.
 
Kişisel verileriniz, Kanun’un;
 • 5/2 (a) bendinde düzenlenen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, 
 • 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • 5/2 (f) bendinde düzenlenen, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, “veri sorumlusunun meşru menfaatler için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak ve
 • Gereken hallerde Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca “açık rızanızı” temin etmek suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir.
 
Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
 
Şirketimiz, gereken hallerde kişisel verilerinizi, Kanun’da öngörülen genel ilkeler ve Kanun’un 8. maddesi uyarınca yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.
 
Bu doğrultuda, kişisel verileriniz veri aktarımı sırasında gerekli teknik ve idari önlemleri almak suretiyle; güvenlik firması, mesleki danışmanlar ile hukuk danışmanlarına, web-sitesi ve çevrimiçi ziyaretlerinizde ve işlemlerinize bağlı olarak, bilgi işlem ve veri tabanı hizmet sunucuları, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, pazar araştırma şirketleri, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, ajanslar, reklam, pazarlama, sadakat kart programı yazılım ve destek hizmeti sunucularına aktarılabilecektir.
 
Kişisel verileriniz, yasal yükümlülükler kapsamında, yasal ve resmi taleplerin ifası gerektirdikçe kanunen yetkilendirilmiş kişi, kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılabilecektir. 
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklarınız
 
Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Gereken şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilmeye ilişkin haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 
Kişisel Verileri ile ilgili taleplerinizi;
 1. Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 8-13 34513 Esenyurt, İstanbul adresine göndererek,
 2. Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
 3. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle sametkalip@hs01.kep.tr KEP adresimize göndererek,
 4. İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@samet.com.tr adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.
 
Başvurularınızda;
 1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. Başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise uyruk bilgileri ve pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve
 5. Başvuruya konu talepler açıkça yer almalıdır.
 
Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.
 
Saygılarımızla,
SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 
Mersis No                   :0742003025700011
İletişim Bilgileri         
Adres                          :Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No:8 Esenyurt 35413 İst/Turkey
Telefon                       :0212 886 75 23
E-posta                       : info@samet.com.tr  
KEP adresi                 : sametkalip@hs01.kep.tr